ONZE VACATURES

Standaard voorwaarden

Voorzover in deze aanbieding niet anders is bepaald geschieden onze werkzaamheden respectievelijk diensten volgens de De Nieuwe Regeling 2011, (Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur, DNR 2011).

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Pheidius is geregeld in de hiervoor genoemde toepasselijke standaardvoorwaarden, met de inhoud waarvan opdrachtgever zich zonder enig voorbehoud bekend en akkoord verklaart. Wij zijn bevoegd de eventuele schade voor eigen rekening zelf te beperken of ongedaan te maken. Voor aan een medewerker opgedragen extra werkzaamheden zullen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden tenzij opdrachten voor deze extra werkzaamheden vooraf aan ons zijn voorgelegd en door ons zijn geaccepteerd. Pheidius beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Desalniettemin dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat Pheidius zal zijn gedekt tegen aanspraken in het kader van het project door middel van dekking onder de voor het werk af te sluiten CAR-verzekering.

Inzet van Pheidius personeel

Algemeen uitgangspunt is dat de taken van onze medewerker naar behoren kunnen worden vervuld op basis van de normale arbeidsduur waarbij een regulier maximum wordt genoemd van 40 uur per week alsook de wettelijke bepalingen waaraan Pheidius in arbeidsrechtelijke zin jegens deze werknemers gebonden is. Onze medewerkers zullen zich voor de op te nemen vakantieperiode conformeren aan het voor het rayon vastgestelde en in overeenstemming met de door de aannemers vast te leggen periodes. In overleg met de opdrachtgever zal worden bepaald wat daarin mogelijk c.q. wenselijk is.

Gegevensverstrekking

Voor de juistheid, geldigheid, actualiteit, onderlinge consistentie alsook volledigheid van door of namens de opdrachtgever verstrekte bescheiden kan Pheidius geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden. Eventuele goedkeuring door Pheidius van verstrekte bescheiden impliceert geen ontwerpverantwoordelijkheid van Pheidius en ontslaat de auteur, c.q. aannemer niet van zijn contractuele verantwoordelijkheden.

Bedrijfsgegevens

BTW nummer: NL851446723B01
KvK nummer: 54804000
ING: NL 12 INGB 0007 2593 81

Betalingen

Betaling zal zonder enige korting, verrekening of opschorting plaatsvinden binnen 21 dagen na de vervaldatum.

Indexering

Het in deze aanbieding genoemde honorarium is prijsvast tot en met 31 december 2016. Jaarlijks vindt per 1 januari indexering plaats in gevolge van de consumenten prijsindex, zoals gepubliceerd door het CBS.

Overige bepalingen

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende één jaar daarna zullen partijen, noch ook aan partijen gelieerde ondernemingen en/of vennootschappen, geen medewerkers, die betrokken zijn/waren bij de uitvoering van de overeenkomst, van elkaar in dienst nemen, dan wel op enigerlei wijze inschakelen, zonder dat vooraf elkaars schriftelijke toestemming is verkregen. Bij overname van medewerkers door partijen of aan partijen gelieerde ondernemingen en/of vennootschappen zonder schriftelijke toestemming hierin, zal er een direct opeisbaar bedrag van € 25.000,00 per medewerker verrekend worden.

Wijziging van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk zijn vastgelegd door partijen.

pheidius b.v.|T: 0850492715|E: info@pheidius.nl

Zwartewaterallee 46, 8031 DX Zwolle   |  Rotterdamseweg 402G, 2629 HH Delft